Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Danh sách giao hàng

Quản lý danh sách hàng cần giao cho khách hàng. Click vào mục Giao cho khách hàng, hiển thị giao diện: +++ Tìm kiếm thông tin: Người dùng có thể lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Khách hàng, Người liên hệ, Yêu cầu nhận hàng vào ngày, Tình trạng giao hàng. […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Lịch in hàng

Quản lý lịch in hàng của bộ phận sản xuất, click vào mục Lịch in hàng, xuất hiện giao diện sau:

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Tổng hợp tình trạng sản xuất

Quản lý danh sách tiến trình, trạng thái công việc theo từng tay in của tất cả công đoạn: trước in, in, sau in, giao hàng. Click vào mục Tổng hợp tình trạng sản xuất, xuất hiện giao diện sau: +++ Tìm kiếm thông tin Người dùng có thể lọc dữ liệu theo Số hợp […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Tiến độ sản xuất

Quả lý danh sách theo dõi sản xuất đơn hàng của tất cả các công đoạn giấy, trước in, in, sau in, giao hàng. Click vào mục Tiến độ sản xuất, hiện thị màn hình sau: +++ Tìm kiếm thông tin: Người dùng có thể lọc dữ liệu theo Phiếu đặt in, Ấn phẩm, Phiếu […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Kế hoạch

Quản lý danh sách kế hoạch in theo từng công đoạn, máy in. Click vào mục Kế hoạch, hiện ra giao diện sau: +++ Thêm mới kế hoạch in Nhấp vào nút Tạo mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện ra danh sách thông tin Tạo mới bảng kế hoạch in: Mô tả […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Phiếu sản xuất

Quản lý danh sách Phiếu sản xuất đã lập. Lập phiếu sản xuất từ phiếu đặt in, cập nhật trạng thái theo từng giai đoạn như Mới, Đã bắt đầu, Đã xuất nguyên liệu, Đã in xong,…Click vào mục Phiếu sản xuất, hiện ra giao diện: +++ Tìm kiếm thông tin: Để tìm kiếm phiếu […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Phiếu đặt in

Quản lý danh sách đơn hàng đã được tạo trước đó, click vào mục Phiếu đặt in, xuất hiện màn hình làm việc sau: +++ Thêm mới phiếu sản xuất: Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể lọc dữ liệu qua các thông tin: Số hợp đồng, Khách hàng, Tên ấn phẩm, Ngày đặt, […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất

Kế hoạch sản xuất

Là một phần của kế hoạch kinh doanh, trong đó nhà máy/ bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất, quản lý danh sách của phiếu sản xuất, kế hoạch in hàng qua từng chu kỳ. Click vào mục Kế hoạch sản xuất hiện ra màn hình làm việc sau: Kế hoạch sản xuất […]