Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Tổng hợp công đoạn

Quản lý danh sách tất cả các công đoạn trước in, in, thành phẩm sau in. Click vào mục Tổng hợp công đoạn, xuất hiện màn hình sau: +++ Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Ấn phẩm, […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Gia công ngoài

Quản lý danh sách các phiếu đi gia công bên ngoài công ty. Dữ liệu đã được tạo trước đó trong Phiếu sản xuất. Click vào mục Gia công ngoài, xuất hiện giao diện sau: +++ Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách lọc dữ liệu qua các […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Phân xưởng thành phẩm

Quản lý danh sách các công việc của công đoạn thành phẩm. Click vào mục Phân xưởng thành phẩm, xuất hiện giao diện sau: +++ Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách lọc dữ liệu qua các thông tin như Mã số, Tên ấn phẩm, Công đoạn, Ngày […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Kho giấy

Quản lý danh sách vật tư in của công ty. Click vào mục Kho giấy, hiển thị giao diện: +++ Tìm kiếm thông tin: Người dùng có thể lọc dữ liệu thông qua các thông tin như: Mã số, Số hợp đồng, Ấn phẩm, Giấy, Ngày tạo, Trạng thái. +++ Cập nhật trạng thái giấy: […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Thiết kế chế bản

Quản lý danh sách các công việc của giai đoạn trước in. Click vào mục Thiết kế chế bản, xuất hiện giao diện: +++ Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể lọc dữ liệu thông qua các thông tin như Mã số, Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, Khách hàng, Ấn phẩm, Trạng thái. […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Phiếu đặt in

Quản lý danh sách phiếu tiếp hàng, click vào mục Phiếu đặt in, xuất hiện màn hình sau: +++ Tìm kiếm dữ liệu: Người dùng có thể lọc dữ liệu theo Số hợp đồng, Khách hàng, Tên ấn phẩm, Ngày đặt, Yêu cầu nhận hàng vào ngày. +++ Cập nhật trạng thái của trước in: […]

Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Là danh sách các hoạt động của sản xuất gắn liền với các nhà xưởng của doanh nghiệp, qua từng giai đoạn khác nhau đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng theo kế hoạch. Click chuột vào mục Quản lý sản xuất, hiện […]