Chuyên mục
Hướng dẫn sử dụng Quản lý sản xuất

Phiếu đặt in

Quản lý danh sách phiếu tiếp hàng, click vào mục Phiếu đặt in, xuất hiện màn hình sau:

+++ Tìm kiếm dữ liệu:

Người dùng có thể lọc dữ liệu theo Số hợp đồng, Khách hàng, Tên ấn phẩm, Ngày đặt, Yêu cầu nhận hàng vào ngày.

+++ Cập nhật trạng thái của trước in:

Trên từng dòng của danh sách, người dùng cập nhật tình trạng công việc của công đoạn trước in qua các trạng thái như Mới, Đã nhận phiếu đặt in, Đã nhận File/ Film, Đã in HP,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *