Chuyên mục
Cài đặt Hướng dẫn sử dụng

Quản lý cài đặt hệ thống

Quản lý danh sách người dùng, phân quyền sử dụng hệ thống. Click vào mục Cài đặt hệ thống, hiện ra danh sách các chức năng. Cài đặt hệ thống bao gồm các mục: Phân hệ Chức năng Người dùng Phân quyền